Rehberlik

page

ErenlerGüneş

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip,rasyonel hedefler koyabilen, çevresine duyarlı, mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yazdır

Amaç, Hedef ve İlkelerimiz

Değerler Okulunda, Değer Katmak İçin, Rehberlik Hizmetlerimiz…

 

Gelişimsel süreçte bireyin en çok zorlandığı dönem olması nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye’de de rehberlik hizmetlerin en geniş anlamıyla uygulandığı öğretim basamağıdır. 

Birey bu dönemde kendi değerler sistemini oluşturmaya ve akademik olarak da başarı göstermeye çalışır. Çocuklar değer ve değerlendirmeleri tutarlı bir görünüm içinde sentezleme eğilimindedirler. Ana-babalar, öğretmenler ve akranlar tutarlı değerleri yansıtabilirlerse, bu dönemdeki kimlik arayışı da kolaylaşır… Richard C. Atkinson

AMAÇLARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak yaşadıkları güçlükleri problem haline gelmeden müdahale etmeyi amaçlar. Bununla birlikte kendini gerçekleştiren, güçlü iletişim becerilerine sahip, rasyonel hedefler koyabilen, çevresine duyarlı, mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda kendini gerçekleştirme, piramidin en üstünde yer almaktadır. Piramidin alt basamaklarında bulunan fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer görme ihtiyacı tamamlandıktan sonra birey kendisini gerçekleştirmiş olur. Bu kurama atıfla bireyin kendini tanıması ve gerçekleştirmesi rehberlik hizmetlerinde merkezî bir rol oynar. 

 

 

HEDEFLERİMİZ

Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak ve bu amaca ulaşmak için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin  uyum sağlayıcılık, yönelticilik, ayarlayıcılık, geliştiricilik, önleyicilik ve tamamlayıcılık olmak üzere 6 temel işlevi vardır.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik işlevinden hareketle ortaokula yeni adım atan ve aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okula uyumunun kolay olabilmesi adına gerekli planlamaları yapmak, onları yakından takip etmek ve olması istenmeyen davranışların uyumsuzluk sonucu ortaya çıkmasına engel olmak,

Yöneltici Rehberlik işlevinden hareketle öğrencinin yaptığı işten doyum alması, üretken olması, öğrenmeyi sevmesi ve bir üst eğitim kurumunda kendisine en uygun okulları tercih edebilmesi için öğrencilerimize yardımcı olmak,

Ayarlayıcı Rehberlik kapsamında bireye verilen en işlevsel yardım “ona nerede olduğunu fark ettirmektir.” “Birey nerde olduğunu bilirse gitmek istediği yere daha kolay gidebilir.“ Hedefini ve hedefine nasıl ulaşacağını bilen birey kaygıya ve yersiz duygulara kapılmaz. Rehberliğin bu işlevi “hedefe en kısa yoldan nasıl gidileceğine ilişkin bir yol haritası çizmeye” yöneliktir denilebilir. Bu kapsamda öğrencilere yeterli ve gereken desteği vermek,

Geliştirici Rehberlik kapsamında gelişim dönemlerinin  de başarıyla  ilişkili olduğunu ifade eden bu anlayış  okul rehberlik programında  bireylerin gelişim dönemlerini dikkate almayı  gerekli kılmıştır.  Bu kapsamda bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlayacak  yaklaşımların  düşünce ve davranışların  eğitim kurumlarında  yerleşmesini sağlamak ve gelişimleri engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak,

Önleyici Rehberlik işlevinden yola çıkarak öğrencilerin okulda beklenen davranışları sergilemeleri; bu davranışları sergileyebilecekleri ortama sahip olmaları adına çalışmalar yapmak, istenmeyen davranışların ortaya çıkmasını engelleyici özellikte çalışmalar planlamak, özellikle bazı olumsuz durumların ortaya çıkmadan  ve bu durumların  birey üzerinde oluşturacağı  olumsuz sonuçların meydana gelmeden önlenmesini sağlamak,

Tamamlayıcı Rehberlik kapsamında öğretim etkinliklerini tamamlayıp sürecin bir bütün olarak işlemesini sağlamak,

Rehberliğin tüm işlevlerinin en etkin şekilde uygulanabilmesi adına aile işbirliğini ve çözüm ortaklığını içine alan “ortak rehberlik anlayışı” ise Özel Erenler Güneş Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak en temel ilkemizdir. 

 

 

İLKELERİMİZ

Her birey değerli ve biriciktir.

Bireysel farklılıklara saygı bu hizmetin en önemli parçalarından biridir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde gizlilik ve gönüllülük esastır. (Rehberlik hizmetleri veli ya da öğretmenin talebi ve öğrencinin katılma arzusu neticesinde sunulan bir yardımdır. )

Psikolojik Danışman hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. ( Rehberliğin amacı bireyin topluma dinamik bir uyum gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve beceriyi kazanmasına yardım etmektir.)

Rehberlik Hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK NEDİR ?

Rehberliğin merkezinde birey vardır.

Rehberlik bireyi tanıma işidir. 

Rehberlik bireyi kendisine tanıtma işidir. 

Rehberlik bireye çevredeki olanakları tanıtma işidir. 

Rehberlik bireyin potansiyelleri doğrultusunda kararlar atması ve seçimler yapmasına yardım etme işidir. 

Rehberlik bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etme işidir. 

Rehberlik uzmanlar tarafından yapılan bir iştir. 

Rehberlik profesyonel bir yardımdır.  

Rehberlik bir süreçtir, devamlılık gösterir. 

 

 

 

 a02                  a05                      morpakampus                          eba logo